Preživnina je eden od pomembnejših institutov družinskega prava. Starši so dolžni preživljati svoje otroke do njihove polnoletnosti, da jim glede na svoje zmožnosti zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Po polnoletnosti pa ob pogoju rednega šolanja, oz. študija, vendar najpozneje do dopolnjenega 26. leta starosti.
Starši preživljajo otroke v svojem gospodinjstvu, razen če je to v nasprotju s koristjo otroka. Kadar starši ne preživljajo otroka v svojem gospodinjstvu, morajo k njegovemu preživljanju prispevati preživnino v mesečnem znesku. Vendar se pogosto dogaja, da partner preživnine ne plačuje, in tako škoduje svojim otrokom.

KAKO SE DOLOČI PREŽIVNINO?

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca, ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Preživnini se ni mogoče odpovedati, saj odpoved pravice do preživnine nima pravnega učinka. Pri določitvi preživnine ni dovolj, da sodišče upošteva zgolj prihodke vsakega od staršev, stroške otrok in staršev za lastno preživljanje, temveč tudi dejstvo, komu so otroci zaupani v varstvo in vzgojo in tako prevzema večji del starševske skrbi. Sistem izračuna višine preživnine temelji na stroških oz. potrebah otrok ter prihodkih staršev, pri čemer se upoštevajo stroški kot so šola, vrtec, hobiji, obleke, telefon, športne aktivnosti ipd.

KAJ SE ZGODI V PRIMERU, DA PREŽIVNINSKI ZAVEZANEC NE PLAČUJE PREŽIVNINE?

V kolikor se zgodi, da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, pa jo je sicer dolžan plačevati, lahko drug starš ali otrok (v kolikor je polnoleten), na podlagi sklepa o določitvi preživnine vloži predlog za izvršbo in tako izterja preživnino po sodni poti.

V kolikor je preživninski zavezanec v osebnem stečaju, pa ima preživnina poseben status, saj spada pod prednostne terjate. Za razliko od večine ostalih izvršb, pa se izvršba zaradi izterjave preživnine z začetkom osebnega stečaja preživninskega zavezanca ne ustavi.

NADOMESTILO PREŽIVNINE

V primeru, ko preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, lahko otrok pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije uveljavlja pravico do nadomestila preživnine. Upravičen otrok do nadomestila preživnine je tisti, ki je državljan Republike Slovenije ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ter katerega izvršba za izplačilo preživnine je bila neuspešna po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje ali, če postopek izvršbe traja več kot tri mesece. Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti otroka, če ni v delovnem razmerju.
Kontaktirajte nas čimprej, da vam zagotovimo pravno varnost vašega otroka in vaše osebno zadoščenje.